Obchodní podmínky


Informace nejen o našich závazcích
a správném postupu reklamace.

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti F. L. Popper s.r.o. se sídlem: Zdíkovská 3038/82, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 03180786, zapsané v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228446, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.flpopper.cz/

Dokumenty ke stažení

Obsah

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti F. L. Popper s.r.o., se sídlem Zdíkovská 3038/82, Smíchov 150 00 Praha, identifikační číslo: 031 80 786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 228446 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.flpopper.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.flpopper.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, které má prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Přehled zboží na webovém rozhraní obchodu není závazným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace:
   1. o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. o nákladech spojených s dodáním zboží.
  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných kupujícím v objednávce.
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před odesláním přijetí objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) kupujícím.
  6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
  8. Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje příslušný poskytovatel služby elektronických komunikací kupujícímu za takové služby v jiných případech a kupující si je hradí sám.
 3. Cena zboží a platební podmínky
  1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží, náklady na zabalení a na dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“) ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu. Kupní cena na webovém rozhraní obchodu je uvedena vždy včetně příslušné sazby DPH.
  2. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
   a) v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném kupujícím v objednávce,
   b) v hotovosti při převzetí zboží v partnerské prodejně určené kupujícím v objednávce (úplný a aktuální přehled partnerských prodejen je umístěn na webové stránce prodávajícího v sekci „Prodejní místa“),
   c) platební kartou, přičemž rozhodne-li se kupující využít k platbě za vybrané zboží platební kartu, označí při objednávání zboží v internetovém obchodu v příslušném kroku druh platební karty. Poté bude přesměrován do zpracovatelské banky prodávajícího, která kupujícího vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2, tj. poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadává kupující přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce je kupující informován e-mailem. Prodávající přijímá k platbě tyto karty: VISA Electron (kterou vydala jakákoliv česká banka), VISA (kterou vydala jakákoliv česká banka), Maestro (v případě, že vydavatelská banka zařadila danou kartu do systému 3D-Secure), MasterCard (kterou vydala jakákoliv česká banka). Přítomnost log „Verified by Visa“ kartové asociace Visa a „MasterCardSecureCode“ kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v internetovém obchodu prodávajícího,
   d) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 107-7767290287/0100.
  3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží kupujícímu dopravcem. V případě úhrady kupní ceny platební kartou je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem je kupní cena splatná nejpozději druhý (2.) pracovní den po odeslání objednávky.
  4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky dle čl. 2.5, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, že kupující zvolil úhradu v hotovosti.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Je-li to obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající po uzavření kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej spolu se zbožím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
  1. Ustanovení čl. 4.2 až 4.7 se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.
  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.
  3. Nejedná-li se o případ uvedený v 4.2 ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
  4. Kupující odstoupí od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) odeslaným na adresu F. L. Popper s.r.o., Zdíkovská 3038/82, Smíchov, 150 00 Praha či na adresu elektronické pošty prodávajícího flpopper@flpopper.cz. Kupující je povinen použít formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na webové stránce prodávajícího.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3 až 4.4 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu F. L. Popper s.r.o., Zdíkovská 3038/82, Smíchov, 150 00 Praha. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy; není však povinen vracet kupujícímu kupní cenu ani jakoukoli její část dříve, než mu kupující předá dotčené zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vracet rozdíl mezi náklady na způsob dodání zboží zvolený kupujícím a náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel. Neurčí-li kupující jinak, použije prodávající pro vrácení kupní ceny bezhotovostní převod na bankovní účet kupujícího.
  6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Takový případ nastane zejména tehdy, pokud bude vrácené zboží poškozené, opotřebené nad rozsah uvedený v předchozí větě nebo nebude v původním obalu.
  7. Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží podle čl. 4.6 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Přeprava a dodání zboží
  1. Způsob dodání zboží volí kupující ze způsobů dodání nabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, přičemž má na výběr z těchto možností:
   a) Česká pošta, s.p. – služba Balík do ruky či Balík na poštu (v případě drobného zboží i služba Doporučené psaní)
   b) Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. – služba DPD Private,
   c) Osobní odběr v některé z partnerských prodejen, jejichž úplný a aktuální přehled je umístěn na webové stránce prodávajícího v sekci „Prodejní místa“. Při osobním odběru je nutné vyčkat e-mailu s výzvou k odběru.
   V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
  2. Náklady na zabalení a na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek) a činí v případě přepravců a) a b) uvedených v čl. 5.1 za předpokladu úhrady kupní ceny dle čl. 3.2 c) nebo d) shodně 99 Kč včetně příslušné sazby DPH, resp. 129 Kč včetně příslušné sazby DPH při úhradě kupní ceny dle čl. 3.2 a), ledaže se jedná o způsob dodání dle čl. 5.1 c), kdy prodávající kupujícímu náklady na zabalení a dodání zboží neúčtuje. Při celkovém součtu cen zboží v rámci jedné objednávky nad 4 999 Kč včetně příslušné sazby DPH kupující nehradí náklady na zabalení a dodání zboží.
  3. Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 6. Odpovědnost za vady
  1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 až 2112 NOZ, resp. ustanoveními § 2165 a násl. NOZ, není-li kupující podnikatel, popř. dalšími příslušnými právními předpisy.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí. Je-li kupující podnikatel, dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě a nejsou-li ujednány v jakosti a provedení vhodných pro účel, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
  3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek (dále jen „vadné plnění“), může kupující (spotřebitel) vždy požadovat opravu vadného zboží. Výměnu zboží lze požadovat tehdy, nelze-li vadu odstranit opravou (tzv. neodstranitelná vada), je-li vad větší počet, nebo se vady vyskytly opakovaně i po opravě, a zároveň výměna zboží za nové není vzhledem k povaze vady nepřiměřená. Vrácení peněz lze požadovat tehdy, má-li kupující zároveň právo odstoupit od kupní smlouvy, tj. v případě, jedná-li se o neodstranitelnou vadu nebo opakovaný výskyt vady i po opravě, a zároveň to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Uplatní-li kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.
  4. V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek a jedná se o podstatné porušení smlouvy, má kupující (podnikatel) právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo podle předchozí věty si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo podle tohoto odstavce včas, má práva podle čl. 6.4. V případě, že je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo podle předchozí věty, může prodávající dodat chybějící zboží nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující buď požadovat slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  5. Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Kupující (podnikatel) je povinen oznámit vadu prodávajícímu a uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
  6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.
  7. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit zasláním zboží zpět prodávajícímu na adresu F. L. Popper s.r.o., Zdíkovská 3038/82, Smíchov, 150 00 Praha. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu vadné zboží spolu s originálem dokladu o jeho koupi (daňový doklad).
  8. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující (spotřebitel) povinen použít formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího.
  9. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsobu řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).
  10. V rámci prevence směřující k prodloužení životnosti zboží je kupujícímu prodávajícím doporučeno dodržovat Desatero péče o obuv dostupné na webových stránkách prodávajícího.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
  5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  6. Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy flpopper@flpopper.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti. Kupující (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce.
 8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu na webovém rozhraní obchodu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje v objednávce správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. V případě, že kupující v objednávce zaškrtne možnost „Chci dostávat informace o novinkách a akcích“, uděluje tím souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou sdělí prodávajícímu.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování vráceného zboží a korespondence:
   F. L. Popper s.r.o.
   Zdíkovská 3038/82
   150 00 Praha
   email: flpopper@flpopper.cz
   web: www.flpopper.cz
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, řídí se jejich vzájemná práva a povinnosti obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni doručení objednávky prodávajícímu.
  7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2016.

V Praze dne 1. 6. 2016
F. L. Popper s.r.o.

Nenašli jste odpověď? Tíží Vás nezodpovězené otázky?

Nehledali jste např. informace o výhodách opravy rámové obuvi?